ναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ᾄδοντας. Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις, καὶ ὀψόμεθα, τῷ ἀπροσίτῳ φωτὶ τῆς ἀναστάσεως, Χριστὸν ἐξαστράπτοντα, καί, Χαίρετε, φάσκοντα, τρανῶς ἀκουσόμεθα, ἐπινίκιον ᾄδοντες. Οὐρανοὶ μὲν ἐπαξίως εὐφραινέσθωσαν, γῆ δὲ ἀγαλλιάσθω, ἑορταζέτω δὲ κόσμος, ὁρατός τε ἅπας καὶ ἀόρατος· Χριστὸς γὰρ ἐγήγερται, εὐφροσύνη αἰώνιος. «ναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ἄδοντας».Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος. ναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος.
Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

Ο Θρίαμβος της Ορθοδοξίας στην εικόνα του Βρετανικού Μουσείου. Τα πρόσωπα και τα κείμενα.

Του Αθανασίου Μαρκόπουλου

H εικόνα του Θριάμβου της Ορθοδοξίας, που φυλάσ­σεται στο Βρετανικό Μουσείο (M and LA 1988, 4-11.1) (Εικ. 1), είναι ασφαλώς μία από τις πλέον αξιόλογες βυ­ζαντινές φορητές εικόνες που ήλθαν στο προσκήνιο κα­τά τα τελευταία χρόνια. Όπως είναι γνωστό, η εικόνα ανήκε σε ιδιωτική συλλογή στη Σουηδία αλλά το έτος 1984 ο ιδιοκτήτης της συλλογής την πούλησε στον οίκο Sotheby's του Λονδίνου, από τον οποίο το Βρετανικό Μουσείο, με τη συνδρομή του National Art Collections Fund, την αγόρασε τέσσερα χρόνια αργότερα 1

Πρόκειται για εικόνα εντυπωσιακή, η οποία χωρίζεται οριζοντίως σε δύο ζώνες και δομείται γύρω από δύο εικόνες που ζωγραφίζονται στο κέντρο κάθε ζώνης: στην επάνω ζώνη η ιδιαίτερα επιβλητική εικόνα με την Πα­ναγία Οδηγήτρια, τοποθετημένη σε βάση που διακο­σμείται με ποδέα 2, και στην κάτω ζώνη εικόνα με τον Χριστό. Και οι δύο εικόνες περιβάλλονται από μορφές που είτε αγωνίστηκαν ενεργά υπέρ της λατρείας των ει­κόνων και κατά τις δύο περιόδους της Εικονομαχίας (726-787 και 815-842/843) είτε διαδραμάτισαν ουσιαστι­κό ρόλο κατά την αποκατάσταση των εικόνων μετά τον θάνατο του τελευταίου εικονομάχου αυτοκράτορα Θεο­φίλου (829-842). Η εικόνα έχει σχεδόν ομόφωνα χρονο­λογηθεί γύρω στο 1400 3

Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη στο Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (σε μορφή pdf) (ξεφυλλίστε online)

Η εικόνα από την ιστοσελίδα του Βρετανικού Μουσείου

Δεν υπάρχουν σχόλια: