Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

«Περί τῶν ἀναμεταδόσεων τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»

Πρωτ. 595
Αριθμ. Διεκπ.317
Αθήνα 13ῃ Φεβρουαρίου 2013

Πρός
Τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
Τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 7ης μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, λαβοῦσα ὑπ' ὄψιν τήν ἐπικρατοῦσαν οἰκονομικήν κρίσιν, ὡς καί τήν ἐξ αὐτῆς δυσπραγίαν τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀπεφάσισεν ὅπως ζητηθῇ ὑπό τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, ἵνα ἀναλάβωσι δι' ἰδίων δυνάμεων τήν τεχνικήν καί ἠχοληπτικήν ὑποστήριξιν τῶν ἀναμεταδόσεων τῶν Ἀκολουθιῶν των, ὅταν αὗται μεταδίδωνται διά τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ

Δεν υπάρχουν σχόλια: