Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 10 χρόνια (2008-2018) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Σάββατο, 3 Ιουλίου 2010

Ενημέρωσις περί του Φορολογικού Νόμου 3842/2010 από την Ιερά Σύνοδο μέσω Ρομφαίας

Οδηγίες Ιεράς Συνόδου για την Φορολόγηση της Εκκλησίας
Ρεπορτάζ του Αιμίλιου Πολυγένη

Αποκλειστικό - Την Ευαγγελική ρήση του "Απόδοτε τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ" εφαρμόζει η Εκκλησία της Ελλάδος, με τετρασέλιδη εγκύκλιο σημείωμα που απέστειλε προς τις Ιερές Μητροπόλεις.

Στην εγκύκλιο η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος αναφέρεται στα τμήματα της Εκκλησιαστικής περιουσίας που απαλάσονται της φορολόγησης, στο φόρο που πρέπει να καταβάλουν για τα εισοδήματα από τα ενοίκια, όπως επίσης και με το θέμα των δωρεώων.

Τέλος, να σημειωθεί, ότι η εγκύκλιος αυτή ως σκοπό έχει την αποφυγή λαθών που έγιναν κατά το παρελθόν, από τα Ν.Π.Δ.Δ. της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Το Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων«Romfea.gr», δημοσιεύει σήμερα αποκλειστικά την τετρασέλιδη εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου:

Θέμα: «Ενημέρωσις περί του Φορολογικού Νόμου 3842/2010 «Αποκατάσταση φοροολογικής διακιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄, 58/23-4-2010)».

Εκ Συνοδικής Αποφάσεως, ληφθείσης, εν τη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 5-5-2010, και μετά την έναρξιν ισχύος του Ν. 3842/2010 «2010 «Αποκατάσταση φοροολογικής διακιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄, 58/23-4-2010)», γνωρίζομεν υμίν ότι πλέον επέρχονται αι εξής μεταβολαί ως προς την διαχείρισιν των οικονομικών μεγεθών και στοιχείων των Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

1.Φορολόγησις εσόδων εξ ενοικίων

Δυνάμει του άρθρου 12, παράγραφος 4, του ανωτέρω Νόμου, προβλέπεται ότι από την οικονομικήν χρήσιν του έτους 2010 και εφ΄εξής, φορολογούνται με συντελεστήν 20% τα έσοδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, των Ιερών Μητροπόλεων, των Ιερών Μονών, των Ιερών Ναών και της Αποστολικής Διακονίας, τα προερχόμενα εξ εκμισθώσεως εκκλησιαστικών ακινήτων, ασχέτως εάν τυγχάνουν οικοδομαί (διαμερίσματαμ καταστήματα, κ.λ.π) η γαίαι (αγροτολιβαδικαί, δασικαί κλπ εκτάσεις).

Βεβαίως, δυνάμει του άρθρου 11, παράγραφος 12, του ιδίου Νόμου, εγένετο δεκτόν το σχετικόν αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος και εκ των δηλουμένων εξ ενοικίων εσόδων,εκπίτπτουν, εφ΄ όσον αποδεικνύωνται δια νομίμων παραστατικών, αι δαπάναι επισκεύης, συντηρήσεως και ανακαινίσεως, αι πάγιαι και λειτουργικαί δαπάναι των ανωτέρω εκκλησιαστικών νομικών προσώπων, σχέσιν έχουσαι μετά των προς εκμίσθωσιν ακινήτων,μέχρι ποσοστού 50%. Επομένως, ο συντελεστής φόρου 20% επί των εσόδων εξ ενοικίων, υπολογίζεται, εφ΄ όσον υπάρχουν παραστατικά, εις το 50% του δηλουμένου ποσού.

Επίσης, δυνάμει του άρθρου 8, παράγραφος 3, του ως άνω Νόμου, εκ του κατ΄ έτος δηλουμένου εισοδήματος εξ ενοικίων εκπίπτει ποσόν ίσον προς το 50% ως απόσβεσις εις οικοδομάς εκμισθούμενας δια κατοικίαν, οικοτροφείον, σχολείον, φροντιστήριον, κινηματογραφικήν αίθουσα, θέατρον, ξενοδοχείον, νοσοκομείον, η κλινικήν, ενώ ποσόν ίσον προς το 3% του κατ΄ έτος δηλουμένου εισοδήματος εξ ενοικίων εκπίπτει ως απόσβεσις εις οικοδομάς πάσης άλλης χρήσεως.

2. Φορολόγησις Ακινήτου Περιουσίας.

Δυνάμει του Άρθρου 29, παράγραφος 4, του Ν. 3842/2010 2010 «Αποκατάσταση φοροολογικής διακιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄, 58/23-4-2010), απαλλάσονται από τον Φόρον Ακινήτου Περιουσίας: α. Τα δάση και αι δασικαί εκτάσει, β. Ακίνητα δεσμευθέντα υπό της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, λόγω αρχαιολογικής ερεύνης, γ. Κτίσματα δια τα οποία έχει ήδη εκδοθή άδεια η πρωτόκολλον κατεδαφίσεως, δ. Τυχόν επιτεταγμένα υπό του Στρατού ακίνητα κατά τας διατάξεις του Ν. 4442/1929, ε. Ακίνητα παραχωρούμενα κατά χρήσιν και άνευ ανταλλάγματος εις το Ελληνικόν Δημόσιον η εις Ν.Π.Δ.Δ., εφ΄ όσον προορίζωνται δια την εξυπηρέτησιν αναγκών πάσης ανεγνωρισμενής βαθμίδος εκπαιδεύσεως, δημοσίων η δημοτικών νοσοκομειακών συγκροτημάτων προς όφελος της δημοσίου υγείας, δημοσίων η δημοτικών μονάδων κοινωνικής φροντίδος, δημοσίων η δημοτικών παιδικών σταθμών η βρεφοκομείων, η ορφανοτροφείων, δημοσίωνη δημοτικών γηροκομείων, Κ.Α.Π.Η. και αθλητικών εγκταστάσεων, αι υπηρεσίαι των οποίων διατίθενται δωρεάν, στ. Αι λωρίδες γης εις τα οποίας ευρίσκονται σιδηροτροχίαι δια την κίνησην μέσων μαζικής μεταφοράς και κοινής ωφελείας, ως και τα εδαφοτεμάχια εδράσεως πύργων και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας, ζ. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα Ν.Π.Δ.Δ., η. Ακίνητα χρησιμοποιούμενα προς επιτέλεσιν λατρευτικού, εκπαιδευτικού, θρησκευτικού και κοινωφελούς έργου υπό των κατά την παράγραφον 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών και δογμάτων, θ. Οι ιδιωτικοί ναοί γνωστών θρησκειών και δογμάτων, τεθέντες εις κοινήν λατρείαν, ι. Τα δικαιώματα μεταλλειοκτησίας και η εξόρυξις ορυκτών η λίθων, ια. Τα υπό ανέγερσιν κτίσματα, επί τρία έτη από της εκδόσεως της αρχικής οικοδομικής αδείας, εκτός εάν κατά το ανωτέρω διάστημα εξεμίσθωθησαν η άλλως χρησιμοποιήθηκαν, ιβ. Τα διατηρετέα κτίσματα δια τον χρόνον ανακατασκευής η επισκευής τμημάτων η αρχιτεκτονικών μελών των, επί 5ετίαν από της ημερομηνίας χορηγήσεως της οικείας αδείας, υπό τον όρον της πραγματοποιήσεως των εργασιών, και ιγ. Το δικαίωμα υψούν οικοπέδου επί του οποίου υφίστανται κτίσματα κατοικιών η επαγγελματικών στεγών, εφ΄ όσον ευρίσκηται εις πυκνοδομημένην περιοχήν μετά συντελεστού αξιοποιήσεως του οικοπέδου μείζονος του 2,5 .

Διευκρινίζεται ότι γήπεδα ευρισκόμενα εκτός σχεδίου πόλεως η οικισμού δεν απαλλάσονται της καταβολής φόρου ακινήτου περιουσίας, ει μη μόνον εάν ανήκωσιν εις φυσικά πρόσωπα. Παρατηρητέον ότι δια των ανωτέρω προνοιών, συμπεριελήφθη ως διάταξις νόμου το σχετικόν αίτημα της Ιεράς Συνόδου, υποβληθέν δια της από 1-12-2009 Αποφάσεως της Δ.Ι.Σ., περί απαλλαγής εκ το Φόρου Ακινήτου Περιουσίας των παραχωρηθέντων υπό των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δωρεάν και κατά χρήσιν προς το Δημόσιον και Ν.Π.Δ.Δ. ακινήτων.

Δυνάμει της παραγράφου 2, του άρθρου 35 του ανωτέρω Νόμου, προβλέπεται η φορολόγησις δια συντελεστού 0,3 % επί της αξίας των, όλων των ακινήτων εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, εφ΄ όσον δεν εμπίπτουν εις τας περιπτώσεις απαλλαγής της προηγουμένης παραγράφου.

Ο αναλογούν φόρος εις την σύνολον αξίαν τν υποκειμένων εις φορολόγησιν κτισμάτων δεν δύναται ίνα τυγχάνη ελάσσων του ενός (1) ευρώ ανά τετραγωνικόν μέτρον, εξαιρουμένων των ημιτελών κτισμάτων και των γεωργικών και κτηνοτροφικών κτιρίων.

Δυνάμει του άρθρου 33 του ως άνω Νόμου, υποχρεούται όλα τα Ν.Π.Δ.Δ., τα διαθέτοντα ακίνητον περιουσίαν, ίνα υποβάλωσιν δήλωσιν Φόρου Ακινήτου Περιουσίας επί εντύπου χορηγούμενου υπό της οικείας Δ.Ο.Υ., αναλόγως του τελευταίου ψηφίου του Α.Φ.Μ. των, αρχής γενομένης από το ψηφίον 1 και ολοκλήρωσιν εις ένδεκα (11) εργάσιμους ημέρας.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεως δια το ψηφίον (1) ορίζεται η 15η Μάιου εκάστου έτους. Ειδικώς δια το έτος 2010, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεως δια Ν.Π.Δ.Δ. με Α.Φ.Μ. λήγοντα εις το ψηφίον 1 , ορίζεται η 15η Ιουνίου 2010.

Ειδικώτεραι τεχνικαί λεπτομέρειαι επεξηγούνται δια της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 10536/Β0012/13-4-2010 Αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών, η οποία απεστάλη εις την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αθηνών και τας Ιεράς Μητροπόλεις δια του υπ΄ αριθμόν. πρωτ. Φ.1/Α/297/46653/ΙΒ/28-4-2010 εγγράφου του Α΄ Τμήματος της Διευθύνσεως Οικονομικών Υποθέσεων της Γενικής Διευθύνσεως Διοικητικής και Οικονομικής Υποστηρίξεως του Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μαθήσεως και Θρησκευμάτων.

3.Φορολόγησις Δωρεών και Κληρονομιών.

Δυνάμει του άρθρου 25, του Ν. 3842/2010 2010 «Αποκατάσταση φοροολογικής διακιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄, 58/23-4-2010)», χρηματικαί δωρεαί προς εκκλησιαστικά Ν.Π.Δ.Δ. υπόκεινται εις την φορολόγησιν 0,5% κατ΄ έτος, αφαιρουμένου ποσού χιλίων (1.000) ευρώ ετησίως ως αφορολογήτου.

Επίσης, παντός άλλου είδους δωρεαί (π.χ. εν ζωή, αιτία θανάτου, μετοχών, ακινήτων κλπ) υπόκεινται ωσαύτως εις φορολόγησιν 0,5 % επί της αξίας των. Εξαιρούνται της φορολογήσεως και παραμένουν αφορολόγητοι αι οιοιδήποτε δωρεαί μεταξύ εκκλησιαστικών Ν.Π.Δ.Δ.

Παρατηρητέον ότι ο δωρητής χρηματικών δωρεών προς εκκλησιαστικά Ν.Π.Δ.Δ. εξασφαλίζει έκπτωσιν εκ του εισοδήματος αυτού υπό τους εξής όρους: α. Τα ποσά των δωρεών και χορηγιών τα υπερβαίνοντα συνολικώς τα εκατόν (100,00) ευρώ, β. Αφαιρούνται εκ του φορολογητέου εισοδήματος αυτού, ουχί απεριορίστως, αλλ΄ ως ποσοστού 10% επί του εισοδήματος αυτού, γ. Η μείωσις του καταβλητέου φόρου εισοδήματος, ως ούτος προκύπτει εκ του υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος επί τον φορολογικόν φόρου εισοδήματος προκύπτοντος ποσού.

Τέλος σημειωτέον ότι οι δωρηταί χρηματικών ποσών προς τα εκκλησιαστικά Ν.Π.Δ.Δ. δεν υποχρεούνται ίνα καταβάλωσι τας άνω των τριακοσίων (300) ευρώ δωρεάς των εις ειδικόν λογαριασμόν του Ν.Π.Δ.Δ. τηρούμενον παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων η παρ΄ άλλω χρηματοπιστωτικώ ιδρύματι.

Εν κατακλείδι, υπενθυμίζομεν τας διατάξεις των άρθρων 101, παρ. 2, και 107, παρ. 2 περιπτ. β΄, του Κ.Φ.Σ. (Ν. 2238/1994) συνωδά ταις οποίαις άπαντα τα Ν.Π.Δ.Δ. τα έκεισε αναφερόμενα (ως μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος), μεταξύ των οποίων και αι Ιεραί Μητροπόλεις, αι Ιεραί Μοναί και αι Ενορίαι, υποχρεούνται εις υποβολήν Δηλώσεως Εισοδήματος δι΄ άπαντα τα αποκτηθέντα εις το αμέσως προηγούμενον έτος εισοδήματα, ασχέτως εάν υπόκεινται εις φορολόγησιν η όχι, κατά τα αναγραφόμενα εις τον Απολογισμόν των.

Τυχόν μη υποβολή Δηλώσεως Εισοδήματος ως την 10ην Μαρτίου εκάστου έτους, συνεπάγεται αδυναμία εκδόσεως φορολογικής ενημερότητος εκ μέρους της αρμοδίας Δ.Ο.Υ. δια το ενδιαφερόμενον Ν.Π.Δ.Δ..

Δεν υπάρχουν σχόλια: