Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 10 χρόνια (2008-2018) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013

«Ἐνημέρωσις περί τῆς Ἀποφάσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν ἀναγραφήν ἐν ταῖς ἁγιολογικαῖς δέλτοις τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας τῶν Ἱερομονάχων Μελετίου, τοῦ ἐν Ὑψενῇ Ρόδου, καί Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου»

Αριθμ Πρωτ. 5044
Διεκπ. 2343 
Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2013

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 9ης μηνός Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., εὐαρέστως γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ὑπό τῆς ἐν Κωσταντινουπόλει Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, συνῳδά τῇ κρατούσῃ πράξει καί τάξει τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας, ἄρτι ἀνεγράφησαν ἐν ταῖς ἁγιολογικαῖς δέλτοις τῆς Ἐκκλησίας οἱ Ἱερομόναχοι Μελέτιος, ὁ ἐν Ὑψενῇ Ρόδου, καί Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης, τῆς μνήμης αὐτῶν ἑορταζομένης ἀντιστοίχως τῇ ιβ´ Φεβρουαρίου καί τῇ ιθ΄ Νοεμβρίου (π.ἡ.)/β΄ Δεκεμβρίου (ν.ἡ.) ἑκάστου ἔτους, ἐκδοθείσης ἐπί τούτῳ Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Πράξεως.

Τήν Κανονικήν ταύτην Ἀπόφασιν τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἐκκλησίας ἀνακοινούμενοι ὑμῖν, παρακαλοῦμεν διά τά καθ' ὑμᾶς.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ

Δεν υπάρχουν σχόλια: