Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 10 χρόνια (2008-2018) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013

Επιβολή προστίμων σε εκπρόθεσμες δηλώσεις ληξιαρχικών πράξεων

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 49 του ν. 344/1976, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.15 του άρθρου 4 του Ν.4144/13:

«1.Στους υπόχρεους προς δήλωση ενώπιον ληξιάρχου, οι οποίοι παραλείπουν να προβούν στη δήλωση αυτή, επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόστιμο:

α) ύψους εκατό ευρώ εάν προέβησαν σε δήλωση μετά την παρέλευση της κατά τα άρθρα 14 παράγραφος 1, 20 παράγραφος 1 και 29 παράγραφος 1 μηνιαίας, δεκαημέρου και τεσσαρακονταημέρου προθεσμίας δηλώσεως αντιστοίχως και

β) ύψους τριακοσίων ευρώ αν προέβησαν σε δήλωση μετά την παρέλευση ενενήντα ημερών από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στα άρθρα αυτά.»

Εν όψει των ανωτέρω με το υπ’ αριθ. Φ118280/27969/13/18.11.2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. επισημαίνονται τα εξής:

«….γίνεται σαφές ότι, εάν ο υπόχρεος προς δήλωση της μεταβολής (άρθρο 14), της γέννησης (άρθρο 20) και του γάμου (άρθρο 29), παραλείψει να δηλώσει το γεγονός (μεταβολή, γέννηση, γάμος) εντός της οριζόμενης προθεσμίας, υποχρεούται σε καταβολή προστίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Επισημαίνουμε ότι η έννοια της μεταβολής, αφορά σε μεταβολές της αστικής κατάστασης του φυσικού προσώπου, οι οποίες επέρχονται μετά τη σύνταξη των ληξιαρχικών πράξεων, π.χ. στη ληξιαρχική πράξη γάμου θα καταχωριστεί ως μεταβολή το διαζύγιο.

Η επιβολή του προστίμου, όσον αφορά τις μεταβολές, γίνεται όταν η δήλωση για την εν λόγω μεταβολή είναι εκπρόθεσμη, δηλαδή μετά το πέρας του ενός μήνα.

Περαιτέρω σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αριθμ.9 Εγκύκλιο του Υπουργείου μας (Α.Π.131360/12503/5-5-2013) για την εκπρόθεσμη δήλωση ληξιαρχικών γεγονότων, τα οποία συνέβησαν πριν την ισχύ του νόμου (ήτοι 8-5-2013), ισχύουν οι προγενέστερες διατάξεις περί της επιβολής προστίμων. Διευκρινίζουμε ότι όταν λέμε «δήλωση ληξιαρχικών γεγονότων», εννοούμε την δήλωση της μεταβολής, την δήλωση της γέννησης και την δήλωση του γάμου

Δεν υπάρχουν σχόλια: