Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2010

Βίος και μαρτύριο του αγίου μεγαλομάρτυρος Πολυδώρου (3 Σεπτεμβρίου)


Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ’.

Μέγα καύχημα τῆς Λευκωσίας, μέγα στήριγμα πέλεις Ἐφέσου, μέγα κλέος τε τῶν δύο πόλεων· τῆς μὲν γὰρ γόνος σεπτὸς ἐχρημάτισας, τὴν δὲ τὰ σὰ ἐπορφύρωσαν αἵματα. Ἀλλὰ πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, Πολύδωρε, ἵνα ῥυσθῶμεν κινδύνων καὶ θλίψεων.

Πηγή: ΝΕΟΝ ΧΙΑΚΟΝ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ, ΧΙΟΣ 1992

Δεν υπάρχουν σχόλια: