Σάββατο, 3 Απριλίου 2010

Χριστός Ανέστη!

«᾿Ανέστη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν, 
λύσας θανάτου τὰ δεσμά· 
εὐαγγελίζου γῆ χαρὰν μεγάλην· 
αἰνεῖτε οὐρανοὶ Θεοῦ τὴν δόξαν».
Χριστός Ανέστη!

Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συνδέσμου Κληρικών Χίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: