Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 10 χρόνια (2008-2018) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

Ὃσιος Παρθένιος ὁ Χῖος.

Ὁ Ὃσιος Παρθένιος ὁ Χῖος (1815 - + 8 Δεκεμβρίου 1883)

Ἀπολυτίκιον.
 Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Τόν τῆς Χίου προστάτην καί Πενθόδου τό καύχημα, Εὐαγγελιστοῦ θείου Μάρκου τῆς Μονῆς τόν Δομήτορα ὑμνήσωμεν ἐν ὓμνοις οἱ πιστοί Παρθένιον τόν νέον ἀσκητήν, θεραπεύῃ γάρ νοσοῦντας, καί τῶν μελλόντων προλέγη τήν ἒκβασιν. Δόξα τῷ σέ στεφανώσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σέ θαυμαστώσαντι, δόξα τόν τῆς Χίου σεισμόν προκαταγγείλαντι.

Ἒτερον Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Παρθενίου Χιοπολίτου. Ἦχος α΄.

Ἐν τῇ Χίῳ ἐκλάμψας ὣσπερ ἂστρον νεόφωτον, τῇ ἀσκητικῇ πολιτείᾳ θεοφόρε Παρθένιε, καί χάριν δεδεγμένος ἐκ Θεοῦ, τά μέλλοντα προλέγειν ἐμφανῶς, θεραπεύεις τούς νοσοῦντας καί τάς ψυχάς, τῶν πίστει ἐκβοώντων σοι· δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σέ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διά σοῦ, πᾶσιν ἰάματα.

Από το βιβλίο του αοιδίμου Αρχιμ. Ιωακείμ Ιεροσολυμίτου του Χίου "ὁ Ὃσιος Παρθένιος ὁ Χίος", Ιερουσαλήμ 1995, έκδοσις β.

Δεν υπάρχουν σχόλια: